ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.คลองเขื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม -คลิกที่นี่-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจ านวน 2 โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยปู่ดำ หมู่ที่ 1 และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนำ้ลอดถนน ซอย 3 หมู่ที่ 5(ปลายซอย 3 เขตติดต่อ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตeบลคลองเขื่อน
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติ กคอนกรีตหมู่ที่ 6 ซอย 6
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 6 (วัดโพธิ์มุตาราม)
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองเขื่อน จำนวน 3 สาย

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

 
   
Protect The King กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd